Polityka Prywatności - Vanwiatrak.eu

Polityka prywatności

Busy Polska Niemcy Holandia Vanwiatrak.eu

 1. Janusz Hanusz, prowadzący działalność gospodarczą (dalej: „Administrator”), szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@vanwiatrak.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa polskiego oraz przepisami RODO.
 4. Podstawami przetwarzania danych osobowych są:
  • wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • realizacja celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą w każdym czasie mają prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania.
 2. Strona internetowa vanwiatrak.eu gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej vanwiatrak.eu .
 3. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 5. Strona internetowa vanwiatrak wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w  dokumencie pod tytułem „Pliki cookies” dostępnym na stronie vanwiatrak.eu .
 6. Strona internetowa Vanwiatrak.eu może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Vanwiatrak.eu
 7. Rozwój strony internetowej vanwiatrak.eu , działalności gospodarczej Administratora, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie vanwiatrak.eu , w zakładce „Polityka prywatności”.
 8. Do zabezpieczenia przed atakami spamowymi, strona internetowa vanwiatrak.eu używa zabezpieczenia google reCAPTCHA v3.

Pliki Cookies

Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową Vanwiatrak.eu.

Właścicielem strony internetowej pod adresem http://vanwiatrak.eu. (zwaną dalej: „vanwiatrak”) jest Janusz Hanusz, prowadzący działalność gospodarczą.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa vanwiatrak wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez vanwiatrak plików cookies, wówczas powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej vanwiatrak. Należy pamiętać, że zablokowanie korzystania z plików cookies może mieć negatywny wpływ na prawidłowe korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej vanwiatrak.

O plikach cookies

Cookies to pliki wysyłane przez odwiedzaną przez użytkownika stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.). Informacje te są następnie wysyłane do strony internetowej za każdym razem, gdy przeglądarka żąda dostępu do tej strony. Dzięki temu strona internetowa ma możliwość identyfikacji i śledzenia przeglądarek internetowych.

Pliki cookies vanwiatrak mogą być odczytane jedynie przez właściciela strony vanwiatrak.

Istnieją dwa główne rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie z urządzenia końcowego użytkownika (komputera, laptopa, tabletu i smartfona, etc.) po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) dopóki nie zostaną usunięte lub nie upłynie ustalony okres ich przechowywania.

Pliki cookies vanwiatrak nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookies

Strona internetowa vanwiatrak używa plików cookies w następujących celach:

 

 • utrzymania niezawodności funkcjonowania strony internetowej,
 • uwierzytelniania umożliwiającego weryfikację użytkownika, a tym samym sprawne działanie serwisu,
 • konfigurowania funkcji i usług świadczonych przez stronę internetową,
 • lokalizacji i reklamy, co umożliwia dopasowanie informacji do użytkownika,
 • analizy preferencji użytkowników, pozwalającej na ulepszanie towarów i usług.

 

Google cookies

Strona internetowa vanwiatrak korzysta z narzędzia Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej vanwiatrak. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Generowane informacje, dotyczące strony internetowej vanwiatrak, służą do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać i wykorzystywać te informacje.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

Strona internetowa Vanwiatrak może publikować reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google, aby odzwierciedlić zainteresowania Klienta. Określenie owych zainteresowań odbywa się poprzez śledzenie przez Google zachowania użytkownika w całej sieci – za pomocą plików cookies. Przeglądanie, usuwanie lub dodawanie kategorii zainteresowań związanych z przeglądarką użytkownika, jest możliwe za pomocą Menedżera preferencji reklam Google, dostępnego pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/. Rezygnacja z udziału w sieci partnerskiej Adsense jest możliwa pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html. Jednakże mechanizm rezygnacji także używa plików cookies, co w konsekwencji ich usunięcia z przeglądarki, spowoduje utratę decyzji o rezygnacji. Aby upewnić się, że rezygnacja jest utrzymywana w odniesieniu do danej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Popularne przeglądarki internetowe, poprzez dokonanie odpowiednich ustawień, umożliwiają użytkownikowi bądź zezwalanie na pliki cookies dla wszystkich witryn bądź zablokowanie plików cookies dla wszystkich witryn bądź wybranie witryn, których pliki cookies są dozwolone lub blokowane bądź też określanie ustawień niektórych plików cookies. Ponadto przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona, etc.).

 

Zatem użytkownik ma możliwość zaakceptowania obsługi wszystkich plików cookies, określenia ustawień niektórych plików cookies bądź blokowania lub usuwania plików cookies.

 • W przeglądarce internetowej Internet Explorer można zrezygnować z korzystania z jakichkolwiek plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Blokowanie wszystkich plików cookie” za pomocą selektora przesuwnych.
 • W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”.
 • W przeglądarce internetowej Chrome można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Ustawienia”, „Zaawansowane”, w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” – „Ustawienia treści”, „Pliki cookie”.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

 Rodo – Vanwiatrak.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i przetwarzaniem Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych, które Państwo podadzą w formularzu kontaktowym jest Janusz Hanusz, prowadzący działalność gospodarczą, dalej: („Administrator”),
  2. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych,
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia kolejnej umowy na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji lub wykonywania zawartej z Państwem umowy,
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach usług realizowanych w imieniu lub na rzecz Administratora na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania w poufności Państwa danych osobowych,
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów wskazanych w ust. 3 i przedawnienia roszczeń z nich wynikających, a w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres obowiązywania zgody,
  8. Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych zabezpieczone jest w sposób fizyczny oraz z wykorzystaniem zabezpieczeń systemów informatycznych o odpowiednich stopniach zabezpieczeń,
  9. Podanie przez Państwo danych osobowych było dobrowolne. Względem Administratora mają Państwo prawo do żądania:
   1. dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO,
   2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
   3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
   5. przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania,
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania),
  11. Na wypadek uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  12. Ze wszelkich uprawnień wobec Administratora mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem mailowo na adres: biuro@vanwiatrak.eu lub pocztą na adres wskazany w ust. 1.